Halep Keçisi yetiştiriciliği
Halep Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kıl Keçisi Yetiştriciliği.
Keçilerin Kralı , Kıl Keçisidir.
tıklayınız>>>

Saanen Keçisi yetiştiriciliği
Saanen Keçisi satışları tıklayınız>>>

KEÇİ MERASI (YAPAY ÇAYIR MERA KARIŞIM TOHUMLARI)

Yapay Mera

  Keçi Çiftlikleri İçin

Yapay Mera--Keçiler beslenmede,bilhassa otlarken son derece seçici titiz davranan hayvanlardır.Keçi her otu yemez otun lezzet ve kokusu son derece önemlidir.Süt Keçilerinin tüketim alışkanlığını göz önüne alarak Yurt dışından ithal getirdiğimiz özel  Keçi Merası Karışım Tohumlarını Keçi Çiftliklerine 10 yılı aşkın bir zamandır başarıyla ektirmekteyiz.Türkiye'de ekili yapay çayır meraların   % 90 nında Torunoğlu Tohumculuk tohumları ekilidir.Satışını yaptığımız özel saanen keçi merası 5 yıllıktır.Yapay çayır mera,başlığı altında 85 tl yem bitkisi devlet desteklemesi vardır.Saanen Keçisi,Kilis Keçisi,Halep Keçisi,Kıl Keçisi Keçisi,Tiftik Keçisi,Honamlı Keçisi,Norduz Keçisi,Gürçü Keçisi,Abaza Keçisi gibi keçi ırklarımızı masrafsız besleye bilmek için 5 keçiye 1 dekar mera tohumumuzdan ekilmesini önermekteyiz.

 Keçi Çayırı çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir çayır mera karışımdır.Yapay merayı tüm keçi ırkları severek yer. Süt ve besi hayvanlarında çok yüksek verim artaşı sağlar. Gazlı şişlik ve ishale neden olmaz. Kondisyon ve besi artışı sağlar, tüylerde parlaklık meydana gelir. Ayak ve tırnak sağlığında iyileşme, dişi hayvanların döl verimlerin'de de olumlu gelişme sağlar,keçilerin ikiz doğum oranlarında artış sağlar. Besleme masraflarında %50'ye varan tasarruf, %15-20 hayvanlarda verim artışı ortaya koyar.


Avrupa'da süt hayvanlarının enerji ihtiyaçlarının %50'sini çayır ve meralardan %25'i kuru ot ve silajdan %25'ni de kesif-konsantre yemlerden karşılanmaktadır.

Aşağıdaki resim galerisindeki resimler Türkiyenin değişik bölgelerinde saanenci müşterilerimize ayittir.

Mera Karışımı 
 
 
- Çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir karışımdır.
- Strese (sert kışlar gibi) ve kuraklığa dayanıklı sürekli çayır-mer’a karışımıdır. 
- Lezzetli, kolay sindirilebilir, enerji ve protein oranı yüksek bir kaba yemdir.
- Süt, kondisyon ve besi artışı sağlar, tüylerde parlaklık meydana gelir.
- Mükemmel zemin örtüsüne sahiptir.
- Susuzluğa toleranslıdır.

www.torunoglutohum.com da detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

 yapay çayır merada keyifle otlayan saanen keçileri.

 

 

 

  

www.satilikhalepkecisi.com  www.halepkecisi.info  www.halepkecisi.net 

Mera Bitkileri Resmi Gazete

1. mera yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

ve köyişleri bakanlığından: mera yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik              madde 1 – 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı resmi gazete’de yayımlanan mera yönetmeliğinin 8 inci maddesi beşinci fıkrasının  (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir              "2) kültür ve turizm bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan yerlerin tahsis amacı değişikliği talebinde istenecek bilgi ve belgeler              kültür ve turizm bakanlığınca turizm bölgesi ilan edilen yerlerdeki tahsis amacı değişikliğinde ilgili müdürlük tarafından, tahsis amacının değiştirilmesi talep edilen yerin turizm alanı olarak ilan edildiğine dair bilgi ve belgeler, yatırım alanına ait 1/5000 veya 1/25000 ölçekli haritası ile birlikte bakanlık il müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir              söz konusu talebin mera kanununun 14 üncü maddesi hükümleri gereği tahsis amacı değişikliği işlemleri sonucu uygun görülmesi halinde, yirmi

2. 5685 mera kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun

gazete sayı : 26558 kanun mera kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun              kanun no 5685                                                                                                        kabul tarihi: 3/6/2007              madde 1 – 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı mera kanununun geçici 3 üncü maddesinde yer alan "mera" ibarelerinden sonra gelmek üzere ", yaylak ve kışlak" ibareleri eklenmiş, ikinci fıkrada yer alan "doğrudan" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir              "birinci fıkrada nitelikleri belirtilen taşınmazlardan, hazine adına tescil edilmesi gerekirken belediyeler adına tescil edilen ve belediyelerce konut veya işyeri yapılmak üzere bedelsiz olarak veya bedeli karşılığında gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine tahsis edilen, daha sonra hazine tarafından ilgili belediye aleyhine açılan davalar sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına

3. 5334 mera kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun

mera kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun           kanun no 5334                                                                    kabul tarihi :20 4 2005              madde 1 — 25 2 1998 tarihli ve 4342 sayılı mera kanununun geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir              geçici madde 3 — belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1 1 2003 tarihinden önce kesinleşen imar planları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek hazine adına tescilleri yapılır ancak, bu nitelikteki taşınmazlardan ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş olanların tescilleri bedel talep edilmeksizin aynen devam eder bunlar hakkında hazinece dava açılmaz, açılmış davalardan vazgeçilir hazinece bu nitelikteki taşınmazlar hakkında ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılan davalar sonucunda

4. yemeklik tane baklagil ve yem bitkileri tohum sertifikasyonu ve pazarlaması

tane baklagil ve yem bitkileri tohum sertifikasyonu ve pazarlaması yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik              madde 1 – 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı resmi gazete’de yayımlanan yemeklik tane baklagil ve yem bitkileri tohum sertifikasyonu ve pazarlaması yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir                "e) genel müdürlük: tarımsal üretim ve geliştirme genel müdürlüğünü,"              madde 2 – aynı yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir                "(2) tohumluk sertifikaları ve raporlar, genel müdürlük tarafından belirlenen formata uygun olarak sertifikasyon kuruluşları tarafından düzenlenir "              madde 3 – bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer              madde 4 – bu yönetmelik hükümlerini tarım ve köyişleri bakanı yürütür yönetmeliğin yayımlandığı resmi gazete’nin                       

5. başbakanlık mevzuatı geliştirme ve yayın genel müdürlüğü

27 haziran 2011 pazartesi resmî gazete sayı : 27977 tebliğ d ış ticaret m ü ste ş arl ığı ndan: antalya s ü s b i tk i ler i ve mamuller i i hracat ç ıları b i rl iği n i n unvanının ve merkez i n i n de ğişi t i r i lmes i ne i l iş k i n tebl iğ (tebl iğ no: i hracat 2011/ 9)              madde 1 – antalya i hracat çı birlikleri genel sekreterli ğ i b ü nyesinde ve merkezi antalya ’ da bulunan antalya s ü s bitkileri ve mamulleri i hracat çı lar ı birli ğ i ’ nin unvan ı “ orta anadolu s ü s bitkileri ve mamulleri i hracat çı lar ı birli ğ i ” , merkezi ise orta anadolu i hracat çı birlikleri genel sekreterli ğ i b ü nyesinde faaliyet g ö stermek ü zere ankara olarak de ğ i ş tirilmi ş tir              madde 2 – bu tebli ğ yay ı m ı tarihinde y ü r ü rl üğ e girer              madde 3 – bu tebli ğ h ü k ü mlerini d ış ticaret m ü ste ş arl ığı’ n ı n ba ğ l ı bulundu ğ u bakan y ü r ü t ü r

6. 5751 toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ile mera kanununda değişiklik y

arazi kullanımı kanunu ile mera kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun              kanun no 5751                                                                                           kabul tarihi: 26/3/2008              madde 1 – 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir              "f) enerji piyasası düzenleme kurumunun talebi üzerine 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı elektrik piyasası kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımları,              g) jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,"              madde 2 – 5403 sayılı kanunun, 31/1/2007 tarihli ve 5578 sayılı kanunla eklenen geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 5403 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir              "geçici madde 4- 11/10/2004 tarihinden önce, gerekli izinler

7. 2005/9321 çiftçilere kimyevi gübre destekleme ödemesi yapılmasına dair karar

(ytl/da) sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır, mera, orman emvali ürün alanları 1 hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler alanları 1,6 yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

8. sertifikalı tohumluk ve fidan desteği ile patates siğili görülen alanlarda a

75 ytl              yem bitkileri                                                        60 ytl              hububat ve yemeklik dane baklagiller                 40 ytl              çok yıllık              yem bitkileri                                                        200 ytl              meyve ve bağ                                                      340 ytl              tek yıllık bitkilerde her yıl, çok yıllık bitkilerde ise 4 yıl için tek ödeme yapılacaktır ”              madde 2 — bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer              madde 3 — bu tebliğ hükümlerini tarım ve köyişleri bakanı

9. başbakanlık mevzuatı geliştirme ve yayın genel müdürlüğü

tarihli ve 4342 say ı l ı mera kanununun ge ç ici 3 ü nc ü maddesinin uygulanmas ı na ili ş kin usul ve esaslar ı belirlemek amac ı yla bakanl ığı m ı zca haz ı rlanan ve 29/8/2007 tarihli ve 26628 say ı l ı resm î gazete ’ de yay ı mlanarak y ü r ü rl üğ e giren 314 s ı ra say ı l ı milli emlak genel tebli ğ inin mera kanununun ge ç ici 3 ü nc ü maddesinin ikinci ve üçü nc ü f ı kralar ı kapsam ı nda kalan ta şı nmazlar hakk ı nda yap ı lacak dava a ç mama, a çı lm ış davalardan ve mahkemece verilen ve infaz edilmeyen kararlar ı n infaz ı ndan vazge ç me ve devir i ş lemlerini d ü zenleyen “ c- ger ç ek ki ş ilerle ö zel hukuk t ü zel ki ş ileri hakk ı nda yap ı lacak i ş lemler ” ve “ç -maddenin üçü nc ü f ı kras ı gere ğ ince yap ı lacak uygulama ” ba ş l ı kl ı b ö l ü mlerinde bu b ö l ü mler kapsam ı nda kalan ta şı nmazlar hakk ı ndaki i ş lemlerin yap ı lmas ı , bu ta şı nmazlar ı n bedellerinin ilgililerinden pe ş in olarak tahsil edilmesi ko ş uluna ba ğ land ığı ndan

10. resmi gazete

yasama bölümü kanun 5685 mera kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun yürütme ve idare bölümü hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararı — hakimler ve savcılar yüksekkuruluna ait karar yönetmelikler — milli eğitim bakanlığı sporliseleri yönetmeliğinde değişiklikyapılmasına dair yönetmelik — karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan içtenyanmalı motorlardan çıkan gaz ve parçacık halindeki kirletici emis yo nlara karşı alınacak tedbirlerle ilgili tiponayı yönetmeliği (97/68/at) — elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tebliğler — 5620 sayılı kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren kamu idarelerine ilişkin işlemlerhakkında tebliğ (no: 2007/1) — gemilerde bulunan gmdss (küresel deniz tehlike ve güvenlik sistemi) teçhizatına kıyıda bakımhizmeti verecek firmaların uymakla yükümlü oldukları hususlara ilişkin tebliğ — kıymetli maden ve taşanalizinde yetki verilecekayarevlerininSaanen Keçi Çiftliği Kurmak İçin Ve Karlılık Fizibilitesi için

www.kecisaanen.com

 

Ziraat Mühendisi Ersin Şenol

0539 547 3265

 

 

Facebookta Paylaş